PAS 1
PARE/MARE/TUTOR O TUTORA LEGAL
PAS 2
DADES DEL NEN/A
Nom(s) *
Aquesta dada és requerit
Cognom(s) *
Aquesta dada és requerit
Adreça *
Aquesta dada és requerit
DNI *
Aquesta dada és requerit
Telèfon *
Aquesta dada és requerit
Data de naixement *
Aquesta dada és requerit
Correu electrònic *
Aquesta dada és requerit
DOCUMENTACIÓ A SOL·LICITAR DEL PARE/MARE (DNI FRONTAL, DNI DARRERA)
Upload your documents...
Aquesta dada és requerit
Nom(s) *
Aquesta dada és requerit
Cognom(s) *
Aquesta dada és requerit
Data de naixement *
Aquesta dada és requerit
Pateix alguna malaltia o malaltia que li limiti la pràctica esportiva?
En cas afirmatiu, indiqueu-.
Field is required!
L'han operat alguna vegada? En cas afirmatiu, indiqui el.
Field is required!
DNI (si en té)
Field is required!
Pren alguna medicació?
En cas afirmatiu, indiqueu-.
Field is required!
DOCUMENTACIÓ A SOL·LICITAR PER ALS NENS (DNI FRONTAL (si tenen), DNI DARRERA (si tenen), CARTILLA DE VACUNES, FOTO CARNET)
Upload your documents...
Field is required!
Termes i condicions per a fotos (Condicions dels Drets d’imatge)
Field is required!